Producenci


RODO

Szanowni Państwo, 

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO”). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w (35-021) Rzeszowie, przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535357, NIP 8133699629, zwana dalej: „Administratorem”, z którą ma Pani/Pan zawartą umowę, bądź przez którą zostały względem Pani/Pana podjęte działania ukierunkowane na zawarcie umowy, bądź której wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
 • W celu ochrony Pani/Pana danych w SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o. został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym może Pani/Pan: ul. Gen. Mariana Langiewicza 18, 35-021 Rzeszów, tel./fax 17 85 30 205, e-mail: zapytania@suez.com.pl, www.suez.com.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, jak i w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy po rozwiązaniu umowy (dochodzenia zapłaty, jak i roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych), tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 2. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązków: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. c) RODO;
 4. udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. profilowania dla celów marketingowych i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawnienia karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat, w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m. in. wiadomości e-mail lub SMS.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów, kontraktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora, to jest:
  1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu lub na rzecz Administratora;
  2. niezależnym agentom, partnerom bankowym i handlowym, podmiotom świadczącym usługi: księgowe, przewozowe i kurierskie, z którymi łączy Administratora współpraca;
  3. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
  4. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Administratora i są zdalnie dostępne dla pracowników SUEZ Izolacje Budowalne Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym i podatkowym (to jest uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku VAT) oraz rachunkowości.
 • Pani/Pana dane będą podlegać profilowaniu z wykorzystaniem programów informatycznych, ale tylko dla użytku wewnętrznego, w celach statystycznych oraz ustalenia zainteresowań ofertą Administratora.
 • W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw o jakich mowa w pkt 5) można kontaktować się wysyłając wiadomość z dopiskiem „Dane osobowe” na adres email: zapytania@suez.com.pl, jak i w formie papierowej na adres podany w pkt 2) powyżej.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z późn. zm.), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium