Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-021 Rzeszów, ul. Langiewicza 18

0

Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o.

z siedzibą w Rzeszowie, 35-021 Rzeszów, ul. Langiewicza 18

§ l PRZEDMIOT POROZUMIENIA HANDLOWEGO

Przedmiotem porozumienia handlowego jest szczegółowe określenie warunków współpracy handlowej Stron w zakresie sprzedaży Kupującemu materiałów budowlanych będących w aktualnej ofercie Sprzedającego.

§ 2 ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

I . ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący będzie składał zamówienia w formie pisemnej. Na potrzeby składania zamówień i dokonywania czynności wskazanych w pkt I Strony przyjmują, że forma pisemna zostanie zachowana w przypadku przesłania zamówienia i dalszej korespondencji na adresy e-mail lub numery faxów wskazane przez Strony w pkt. 1 i 2 porozumienia handlowego.

 2. Zamówienie musi określać co najmniej rodzaj i ilość zamawianego towaru. Jeżeli Kupujący chce, aby towar został dostarczony przez Sprzedającego, zamówienie musi zawierać proponowany adres dostawy.

 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający dokona wyceny jego wartości i prześle Kupującemu pisemną ofertę obejmującą cenę i termin odbioru towaru, a w razie złożenia zamówienia z dostawą do Kupującego także informacje odnośnie dostawy.

 4. Kupujący w terminie 7 dni dokona na piśmie akceptacji oferty lub ją odrzuci. Zamówienia będą realizowane wyłącznie na podstawie zaakceptowanych ofert.

 5. Osoby upoważnione przez Sprzedającego do ustalania warunków sprzedaży zostały wskazane w pkt. 1 porozumienia handlowego. Zmiana treści pkt. 1 porozumienia handlowego przez Sprzedającego nie stanowi zmiany porozumienia i nie wymaga sporządzenia aneksu.

 6. Osoby upoważnione przez Kupującego do składania zamówień, akceptacji ofert, odbioru towaru oraz faktur VAT, wskazywania adresów dostaw oraz osób upoważnionych do odbioru towaru zostały wskazane w pkt. 2 porozumienia handlowego. Zmiana treści pkt. 2 przez Kupującego nie stanowi zmiany porozumienia i  nie wymaga sporządzenia aneksu. Zmiana treści pkt.2 jest skuteczna od daty doręczenia Sprzedającemu na piśmie nowej listy osób upoważnionych do składania zamówień i akceptacji ofert.

II. WYDANIE TOWARU

 1. Wydanie towaru następować będzie w magazynie Sprzedającego.

 2. W przypadku ustalenia przez Strony, że Sprzedający dostarczy towar na adres wskazany przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest dowieźć towar pod wskazany adres, natomiast Kupujący odpowiada za rozładunek towaru (zapewnienie właściwych warunków, sprzętu i pracowników).

 3. Towar wydawany będzie osobom upoważnionym wskazanym przez Kupującego lub wskazanym przez nie osobom, zgodnie z postanowieniami pkt. 2 porozumienia handlowego.

 4. Kupujący potwierdza odbiór towaru przez podpis upoważnionej osoby na fakturze VAT lub na dowodzie WZ .

 5. Strony każdorazowo uzgadniają sposób i termin odbioru towaru.

 6. Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy towaru przez Sprzedającego, za chwilę wydania towaru uważa się chwilę podstawienia samochodu celem dokonania wyładunku przez Kupującego.

III. REKLAMACJE

 1. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdzić jego ilość i jakość.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości dostarczonego przez Sprzedającego towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie drogą telefoniczną powiadomić o tym Sprzedającego, celem ustalenia przez Strony terminu wspólnego sporządzenia protokołu reklamacyjnego. Termin sporządzenia protokołu nie może zostać wyznaczony później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

 3. Reklamacja dotycząca jakości dostarczonych do Kupującego towarów może obejmować tylko te towary, które zostaną pozostawione do dyspozycji Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne i inne wady powstałe po wydaniu towarów.

 4. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Strony.

 5. Jeżeli zgłoszone wady będą wymagały wykonania badań laboratoryjnych, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztu tych badań. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu rzeczywiście poniesione uzasadnione koszty badań.

 6. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający według własnego wyboru dokona wymiany towaru na nowy wolny od wad, lub dokona zwrotu wartości wadliwego towaru, wystawiając równocześnie fakturę korygującą.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Termin zapłaty za zakupiony towar oraz szczegóły dotyczące warunków płatności zostały opisane w pkt. 3-6 porozumienia handlowego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie własności sprzedanego i wydanego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru na Kupującego następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności. (589 KC)

V. DODATKOWE WARUNKI

 1. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego, który został wskazany w pkt.4 porozumienia handlowego, Sprzedający może wstrzymać realizację dalszych zamówień na rzecz Kupującego, za wyjątkiem zamówień za które płatność będzie dokonywana z góry najpóźniej przy wydaniu towaru. Limit dotyczy wszystkich niezapłaconych dostaw, nawet jeśli są przed terminem obowiązującej płatności.

 2. W przypadku, gdy Kupujący korzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i dokonuje zwrotu towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo do potrącenia
  15 % ceny brutto zakupionego towaru oraz dokonania w tym zakresie korekty uprzednio wystawionej faktury. Koszty zwrotu towaru ponosi w tym wypadku w całości Kupujący i nie ma on prawa obciążać nimi Sprzedającego.

 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, a tym samym zwrot towarów nie przysługuje, gdy towary zamówione przez Kupującego:

 1. wymagają przechowania w określonych przez producenta warunkach,

 2. tracą swoje właściwości w przypadku otworzenia opakowania,

 3. zostały zamówione przez Sprzedającego według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego, co obejmuje zarówno towary o cechach indywidualnych wyprodukowane na zamówienie Kupującego, jak też towary o nietypowych cechach określonych przez Kupującego.

 § 3 OŚWIADCZENIA KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

 2. Kupujący oświadcza, że upoważnienia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

§ 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej o:

  1. zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy;

  2. wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania;

  3. zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli;

 2. W przypadku nie dotrzymania zobowiązania o którym mowa w § 4 pkt. 1. Kupujący pokryje Sprzedającemu wszystkie koszty wynikłe z nie przekazania Sprzedającemu aktualnych informacji.

 3. W przypadku nie wskazania nowego adresu przez Kupującego, Strony uznają za skuteczne doręczenia dokonane na dotychczasowy adres.

§ 5 CZAS TRWANIA POROZUMIENIA HANDLOWEGO

 1. Porozumienie handlowe zostaje zawarte z chwilą podpisania na czas nieokreślony z możliwością jego wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 2. Sprzedający może rozwiązać niniejsze porozumienie pisemnie ze skutkiem natychmiastowym z następujących powodów:

  1. opóźnienia się Kupującego z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedającego;

  2. naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego porozumienia lub niewypełnienia jakiegokolwiek innego zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego;

  3. podejmowania przez Kupującego działań narażających Sprzedającego na poniesienie strat finansowych, godzących w dobre imię Sprzedającego lub podważających zaufanie klientów do Sprzedającego;

  4. wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do Kupującego.

 3. W razie wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej Sprzedający nie jest zobowiązany realizować nowych zamówień Kupującego i jest upoważniony do wstrzymania realizacji złożonych i nie zrealizowanych zamówień. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie realizacji zamówień nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Kupującego.

 §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Porozumienie handlowe sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 2. Strony wzajemnie oświadczają, że nie będą prowadzić działalności która szkodziłaby interesom drugiej strony w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211).

 3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu porozumienia handlowego rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 5. W sprawach które nie reguluje niniejsze porozumienie handlowe zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium